top of page
מחזון למעשה
הסבר על מלחמת העצמאות 3 - הר הרצל.JPG
צילום: תנועת אנחנו.


תנועת אנחנו היא תנועה אזרחית שמטרתה היא קידום תמיכה ציבורית בחזון השותפות הישראלית בין הלאום היהודי ובין הקבוצות העצמאיות השונות בישראל עד שמנהיגי ישראל יירתמו למשימה בעצמם. ברור לנו כי הגשמת המטרה תדרוש זמן רב ואנו נכונים ונחושים להשלימה.


הצלחתנו תלויה ביכולתנו לגבש קבוצה מגוונת של פעילים ושל פעילות מכל קצוות החברה הישראלית כדי לפתור ברוח חזון התנועה מחלוקות בין יהודים לפלסטינים ובין דתיים לחילונים הנתפסות, לכאורה, כבלתי פתירות. כך נשכנע את החברה הישראלית ביעילותו של חזון השותפות הישראלית ובכדאיותו.


לשם כך אנו מתכוונים ליזום פעילויות מעשיות וממוקדות שימחישו לציבור הרחב את הפוטנציאל החיובי הטמון ברעיונות שלנו. אנו מתכוונים לקדם את יוזמת הצהרה ציונית מדינית, את יוזמת חנינה הדדית בין יהודים לפלסטינים ואת יוזמת שוויון החירויות בין דתיים לחילונים. יוזמות אלו יבוצעו בהדרגה, בבוא העת, על פי החלטת הנהלת התנועה ובהתאם לתוכניות העבודה ולגיוס המשאבים שלנו.

bottom of page