top of page
החזון הציבורי

מודל השותפות הישראלית שמציעה תנועת אנחנו נועד לשמור על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית באמצעות יצירת שותפות חדשה בין הלאום היהודי ובין הקבוצות העצמאיות בישראל. כך נוביל לפיוס בין דתיים לחילונים ולחנינה הדדית בין יהודים ופלסטינים.

קראו את החזון שלנו והצטרפו אלינו!

ישראל פיקרש מנכ"ל תנועת אנחנו במכון למחקרי ביטחון לאומי
חזון תנועת אנחנו מוצג לבכירי המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).
bottom of page